Povinné údaje

 

Informace zveřejňované o subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Název:

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt s vymezením hlavního účelu ve zřizovací listině vydané obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem. Základním posláním školy je poskytovat předškolní, základní, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Organizační struktura:

Organizační struktura ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 

Kontakt, fakturační údaje:

Kontaktní adresa:            Blatnice pod Svatým Antonínkem 650

                                           696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

Úřední hodiny:                 Školní rok:       pondělí  9:00 – 9:30, 13:30 – 15:00

Telefon:                             Budova ZŠ:               518 331 240

                                           Budova MŠ:              518 331 235

                                           Školní jídelna:           518 331 342

Webové stránky školy:        www.skolablatnice.cz

Adresa e-podatelny:               skolablatnice@skolablatnice.cz

Další elektronické adresy:   ms@skolablatnice.cz, jidelna@skolablatnice.cz

ID DS:                                   ykfmbji

IČ:                                         70943133                        

DIČ:                                      CZ70943133

Bankovní spojení:

123-523010267/0100

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně u ředitelky školy.

Žádost č. 1 - 2021

Žádost č. 2 - 2021

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek:

Prohlášení o přístupnosti

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání EU

Ochrana oznamovatelů

Příjem žádostí a dalších podání:

ústně nebo písemně u ředitelky školy

písemně na adresu školy:     Blatnice pod Svatým Antonínkem 650

                                                696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

e-mailem:                              skolablatnice@skolablatnice.cz

Opravné prostředky:

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní dokumenty:

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád ŠJ - výdejny

Rozpočet školy:

Rozpočet školy schvaluje zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. Údaje o rozpočtu v uplynulém roce jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy. Rozpočet školy a schválený střednědobý výhled rozpočtu je dostupný na webových stránkách školy.

Základní předpisy:

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 24/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

ÿ 㰐ڼ