Poradenství a prevence

 

Výchovné poradenství

 

Školní poradenské pracoviště

 

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách, školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  kariérní poradce, školní metodik prevence

 

Pracovníci:

 

Výchovný poradce: Mgr. Ladislava Nosková

Kariérový poradce: Mgr. Věra Jagošová

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková

 

Konzultační den:

 

Čtvrtek: 13.30 hod. do 15.00 hod.

 

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
 • reedukace dětí s SPU
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 

 

Vážení rodiče, milí žáci. Pro případné řešení problémů ve škole můžete kontaktovat třídní učitele, případně jiného z učitelů, metodičku prevence, výchovného poradce či vedení školy. V případě citlivého problému můžete použít schránku důvěry v aplikaci iŠkola, nebo webovou aplikaci www.nntb.cz. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR, do kterého je registrována i naše škola.

Možná se vám budou hodit rady na portálech:

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

https://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.aspx

 

 

 

Prevence

 

Krizový plán 

 

Krizová situace č.1

Dojde-li k vážnému zranění a je akutně ohrožen život nebo zdraví žáka, je důležité:

·         soustředit se na 1. pomoc, zavolat okamžitě jakoukoliv dospělou osobu, která 1. pomoc zajistí. Podle situace zavolat RZS 155.

 

Krizová situace č.2

Žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné psychotropní látky:

Povinností školy je nejprve zajistit bezpečí žáka a zjistit jeho zdravotní stav:

·         je-li ohrožen na zdraví a životě, ve stavu akutní intoxikace, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, zavolá RZS 155, současně vyrozumí policii ČR – tel. číslo158, zákonné zástupce žáka, odbor sociálně-právní ochrany dětí ve Veselí nad Moravou p.Koryčánkovou, tel. číslo 518 670 234, v Kyjově p.Presovou, tel. 518 697 485, V Uh. Hradišti p. Nohalovou, tel. 572 525 760.

·         vyhodnotíme-li situaci tak, že akutní nebezpečí nehrozí, je třeba žákovi alkohol odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat, volat zákonné zástupce a trvat na tom, aby si žáka převzali. Jestliže se rodiče nedostaví, zajistí škola povinný dohled v době školního vyučování a poté kontaktujeme OSPOD, p.Koryčánkovou tel. číslo 518 670 234

·          sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

          

Krizová situace č.3

Zjistí-li škola zanedbání povinné vyživovací povinnosti, týrání či zneužívání dítěte:

·         neodkladně kontaktuje OSPOD, sociální pracovnici p. Mikuláškovou, tel číslo 518 670 233

 

Krizová situace č.4

Žák přinese do školy látku, o které se domníváme, že je psychotropní:

S látkou ani obálkou nemanipulujeme, nic nerozbalujeme a neochutnáváme. O nálezu sepíšeme písemný záznam, ve kterém je uvedeno, jak látka vypadá, kdo ji objevil, kde, za jakých okolností a u koho. Tato osoba je distributorem OPL a je bezvýznamné, jestli tyto látky někomu dává nebo prodává. Dopouští se závažného trestného činu podle § 187 trestního zákona a povinností každého občana ČR je páchání tohoto trestného činu překazit. Protokol podepíše ředitel, dále ten, u nějž byla látka objevena, a třetí (dospělá osoba). Jestliže ten, u nějž byla látka objevena, nebo ten, jenž látku našel a odevzdal, odmítne záznam podepsat, uvede do kolonky pro jeho podpis – odmítl podepsat. Nález předáme Policii ČR. O skutečném obsahu nálezu rozhoduje laboratoř, což také sdělíme tomu, u nějž byla látka nalezena.

·         objevenou látku vložíme tak, jak je, do velké obálky a zapečetíme a uložíme do trezoru

·         tuto skutečnost neodkladně škola oznámí orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR – tel. číslo 158

 

    Krizová situace č.5

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem

·            O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.

·            Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

·            V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

  Krizová situace č.6

Jak postupovat při vzniku škody

·            Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.

·            V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.

·            V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

    Krizová situace č.7

  Doporučené postupy, jak řešit případy související s problematikou šikany  

·            Činnost  školního metodika prevence vykonává Mgr. Jana Tomečková

·            Každý projev šikany je nutno nahlásit tř. učiteli, metodikovi prevence soc. pat. jevů i vých. poradkyni, zástupkyni ředitele  nebo řediteli školy.

·            V případě problému šikany budou třídní učitelé situaci konzultovat s metodičkou prevence soc. pat. jevů, Mgr. Janou Tomečkovou, vých. poradcem, i s vedením školy. Po dohodě s ředitelstvím školy se mohou třídní učitelé obrátit na PPP Hodonín.

·            Každý projev šikany musí být taktně řešen při zachování důvěrnosti informací, a to ve spolupráci s vedením školy, metodikem soc. pat. jevů, rodinou oběti i rodinou agresora.

·            Po vyhodnocení a závažnosti vzniklé situace lze využít následující výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, důtka ředitele, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy, doporučení rodičům obětí i agresorů, návštěvy v PPP Hodonín. V mimořádných případech lze doporučit podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu či vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.

 

Mgr.Jana Tomečková                                                           

školní metodik prevence

 

 

Minimální preventivní program

 

 

Uvědomujeme si, že nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Je zahájena již u žáků prvních tříd a návazně pokračuje až do skončení povinné školní docházky. Je zaměřena na osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobnostní zvláštnosti.

 

Hlavní cíle

 

 • Vytvořit pozitivní klima tříd tak, aby žáci a učitelé dokázali hovořit otevřeně a s důvěrou o problémech v třídních kolektivech i škole. Aby vyučující naslouchali jejich problémům a otevřeně s nimi hovořili i na neformální úrovni.
 • Zamezit všemi možnými způsoby šikaně, jejím náznakům i projevům.
 • Vychovávat ke zdravému způsobu života, který chrání žáky před sociálně patologickými jevy. Podat žákům ucelené informace o legálních a nelegálních drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí týkající se užívání drog.
 • Vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
 • Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v metodikách preventivní výchovy, v technikách preventivní práce s dětmi, metodách vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací.
 • Prohloubit spolupráci s rodiči a osvětovou činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu.
 • Poskytovat poradenské služby a zajišťovat poradenské služby specializovaných poradenských zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy.

  Spolupráce s vedením školy, s ostatními vyučujícími a zaměstnanci školy

 

 • Seznámit vyučující s filozofií MPP a zaangažovat je do realizace – pedagogické rady – Mgr. Jana Tomečková
 • Předmětová komise rodinné výchovy, výchovy ke zdraví a občanské výchovy – téma – Zdravý životní styl, preventivní témata v rámci výuky 6. – 9. ročníku
 • Předmětová komise tělesné výchovy – využít všech možností k aktivnímu sportovnímu vyžití v hodinách Tv – tělocvična, posilovna, tartanové hřiště, trávníkové hřiště, stoly na stolní tenis; při míčových hrách – osvojování principů tolerance, spolupráce a fair play; lyžařský kurs, sportovní den.
 • Výchovný poradce – RNDr. Dalibor Popelka - vytipování problémových dětí (poruchy chování, problémy v sociálním zázemí apod.), spolupráce výchovné poradkyně s ostatními vyučujícími, spolupráce s PPP ve Veselí nad Moravou, okamžité řešení problémových situací s žákem, třídním učitelem a rodiči, pořízení zápisu z jednání, schránka důvěry – bezodkladné řešení všech podnětů
 • Třídní učitelé -  zajištění příjemného a podnětného prostředí ve třídách           - využití metodických materiálů pro práci s třídním kolektivem     - reagovat na všechny náznaky šikany mezi dětmi – okamžité řešení ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, PPP a  rodiči.

  Spolupráce s rodiči

·         Na třídních schůzkách seznámit rodiče s filozofií MPP

·         Doporučit využití webových stránek školy

·         Informovat o možnosti konzultací s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence.

·         Vánoční besídka.

  

Spolupráce s odborníky

 • PPP ve Veselí nad Moravou (Hodonín) – diagnostikování problémových žáků
 • Městská policie ve Veselí nad Moravou a Policie ČR
 • DDM ve Veselí nad Moravou, v Uherském Ostrohu a ve Strážnici
 • Agentura Krok v Kyjově
 • Okresní metodik prevence a psycholog Jiří Hilčer – besedy, přednášky
 • OSPOD
 • Oddělení péče o dítě a rodinu – MÚ ve Veselí nad Moravou
 • Obecní úřad v Blatnici pod Sv. Antonínkem – škola bude upozorňovat na krizové jevy ve vesnici, bude jednat o dohledu na kritických místech, o kontrole nad zneužíváním alkoholu a návykových látek u nezletilých. V případě potřeby naváže spolupráci se sociálním odborem.
 • Charita 
 • RZS ve Veselí nad Moravou

O pořádaných akcích budeme rodiče i širokou veřejnost informovat na webových stránkách školy.

 

Realizace programu

 

I. stupeň

Témata týkající se prevence jsou nenásilně zařazována do výuky. Třídní učitelky děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se více zaměřit. Pozornost bude věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své názory v třídním kolektivu. Budeme pokračovat s osvětou, která upozorňuje děti na nebezpečí kouření. Pokračovat bude také dopravní výchova, spojená s nácvikem situací v silničním provozu na dopravním hřišti (zajíždí k nám 1x ročně). Všechny děti se zapojí do programu Zdravé zuby a Kapka prevence. Pro upevnění třídního kolektivu žáci absolvují 2x ročně cvičení v přírodě, na konci školního roku školní výletyspaní ve škole. Během školního roku organizují paní učitelky Dny zdravé výživy, kdy probíhá ochutnávka jídel, připravených maminkami. Děti jezdí na předplatné do Městského divadla ve Zlíně, navštěvují Slovácké divadlov Uherském Hradišti, kino ve Veselí nad Moravou, skanzen ve Strážnici, hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, knihovnumuzeum v Blatnici pod Sv. Antonínkem, 3. a 4. třída absolvují plavecký kurz ve Bzenci. Každý rok připravují děti pro rodiče vánoční besídku, podílí se na programu při Besedě s důchodci, oslav Dne matek aj. Několikrát za rok se žáci zúčastní výchovných koncertů.

 

II. stupeň

Vzhledem k odlišné organizaci vyučování je na II. stupni program realizován nejen třídními učiteli, ale i vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci výuky. Nejvíce informací získávají žáci v předmětech občanská a rodinná výchova a výchova ke zdraví. Do učebních plánů jsou rozpracována témata – ochrana člověka za mimořádných situací, zdravotní výchova, výchova k volbě povolání. I zde je výuka doplněna o besedy a programy, vedené odborníky. Dále je v 1. patře školy umístěna nástěnka s tematikou prevence.

Ke zlepšení spolupráce mezi učiteli a rodiči přispívají třídní schůzky, kde jsou rodiče seznámeni se všemi vyučujícími, s možnostmi kroužků, které může jejich dítě navštěvovat. Žáci 9. ročníků společně se svými rodiči navštíví na podzim 2015 školu na mimořádné třídní schůzce, kde jsou hosty také zástupci středních škol a učilišť z našeho regionu. Zde jim oni a výchovná poradkyně sdělí změny v přijímacím řízení na SŠ, podají informace o své škole, možnosti uplatnění svých absolventů aj. 

V rámci výuky jednotlivých předmětů žáci navštěvují dle nabídky kino, koncerty, muzea,divadla, každoročně zajíždí do Zemského muzea v Brně, do Antroposu, do hvězdárnyve Veselí nad Moravou. Spolupracujeme s VIS Bílé Karpaty. Již 9 let naše škola platí školné indickému chlapci v rámci projektu Adopce na dálku. Potřebné peníze se nám daří získat dobrovolnou sbírkou, sběrem vršků od PET lahví a sběrem starého papíru.

Žáky 8. a 9. ročníku svou poutavou besedou o nebezpečí drog a pohlavních chorob zaujal Mgr. František Krampota z Chrudimi, který na naši školu zajíždí několik let. . Ve výtvarné výchově budou žáci vypracovávat díla na témata Zdravý životní styl x Špatný životní styl, Řekni drogám ne!, Vyjádři svou náladu aj.

Dalšími akcemi na podporu prevence jsou lyžařský výcvik, nácvik polonézy na ples, školní výlety. Žáci 9. tř. se podílí na přípravě svátku Mikuláše, který organizují pro menší děti a mateřskou školu.

V 1. patře je umístěna schránka důvěry, kam můžou žáci vhazovat lístečky se svými problémy jako prevence proti případnému šikanování, distribuci drog a jiných negativních jevů ve škole. Schránka je pravidelně vybírána a všechna sdělení prošetřována.

Celá škola je už několik let zapojena do třídění odpadu, sbíráme starý papír, vršky od PET lahví a vybité baterie.

 

Aktivity pro žáky mimo vyučování

Nedílnou součástí I. stupně je družina, kde se také klade důraz na upevňování a rozvíjení mravní stránky dítěte, na individuální přístup a prevenci šikany.

Žáci naší školy mají možnost po vyučování navštěvovat kroužky a zájmové útvary. Výuka probíhá většinou v prostorách školy pod vedením pedagogů nebo externích vedoucích. Přesný rozpis kroužků je uveden na webových stránkách školy.

 

Mgr. Jana Tomečková

školní metodik prevence

 

 

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.