Školní poradenské pracoviště

 

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách, školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  kariérní poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní asistent.

 

Pracovníci:

 

Výchovný poradce, kariérový poradce: Mgr. Ladislava Nosková - skolablatnice@skolablatnice.cz

Kariérový poradce: Mgr. Markéta Svobodová - marketa.svobodova@skolablatnice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková - jana.tomeckova@skolablatnice.cz

Speciální pedagog: Mgr. Věra Macková - vera.mackova@skolablatnice.cz

Školní asistent: Mgr. Radka Blažková - radka.blazkova@skolablatnice.cz

 

Program poradenských služeb

 

Konzultační den pracoviště - dle dohody

Konzultace učitelů 2023 - 2024

 

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
  • reedukace dětí s SPU
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
  • preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 

 

Výchovné poradenství

 

Vážení rodiče, milí žáci. Pro případné řešení problémů ve škole můžete kontaktovat třídní učitele, případně jiného z učitelů, metodičku prevence, výchovného poradce či vedení školy. V případě citlivého problému můžete použít i webovou aplikaci www.nntb.cz. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR, do kterého je registrována i naše škola.

Možná se vám budou hodit rady a kontakty na portálu:

https://www.nevychova.cz/

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

 

 

 

 

Kariérové poradenství

 

Přijímací zkoušky 2024

Veškeré informace o digitalizaci přijímacího řízení na SŠ naleznete na

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

 

 

 Prohlédněte si možnosti uplatnění, popis povolání a nabídku akcí na

https://www.infoabsolvent.cz/

https://burzaskol.zkola.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

https://www.vyberskoly.cz/

Dále je možné využívat portálu www.proskoly.cz - přihlašovací hesla žáci obdrželi.

 

Příprava na JPZ - předešlé přijímací testy

 

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

 

https://www.statniprijimacky.cz/

 

https://csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-(1)

 

 

 

Prevence rizikového chování

 

Leták

 

 

Minimální preventivní program

 

Minimální preventivní program na školní rok 2018/2019

Vyhodnocení MPP - 2018/2019

Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020

Vyhodnocení MPP - 2019/2020

Minimální preventivní program na školní rok 2020/2021

Vyhodnocení MPP - 2020/2021

Minimální preventivní program na školní rok 2021/2022

Vyhodnocení MPP - 2021/2022

Minimální preventivní program na školní rok 2022/2023

Vyhodnocení MPP - 2022/2023

Preventivní program školy na školní rok 2023/2024

 

 

 

 

ÿ 㰐ڼ