Školní poradenské pracoviště

 

Výchovné poradenství

 

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách, školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce,  kariérní poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní asistent.

 

Pracovníci:

 

Výchovný poradce, kariérový poradce: Mgr. Ladislava Nosková - skolablatnice@skolablatnice.cz

Kariérový poradce: Mgr. Markéta Svobodová - marketa.svobodova@skolablatnice.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tomečková - jana.tomeckova@skolablatnice.cz

Speciální pedagog, logoped: Mgr. Věra Macková - vera.mackova@skolablatnice.cz

 

 

Konzultační den - dle dohody:

 

Úterý: 13.30 hod. do 15.00 hod.

 

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
  • reedukace dětí s SPU
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
  • preventivní programy pro žáky

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 

 

Vážení rodiče, milí žáci. Pro případné řešení problémů ve škole můžete kontaktovat třídní učitele, případně jiného z učitelů, metodičku prevence, výchovného poradce či vedení školy. V případě citlivého problému můžete použít schránku důvěry v aplikaci iŠkola, nebo webovou aplikaci www.nntb.cz. “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR, do kterého je registrována i naše škola.

Možná se vám budou hodit rady na portálech:

http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

https://www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.aspx

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách.

 

 

Kariérové poradenství

 

Naše škola je zapojena do projektu kariérového poradenství KaPoDav a VISC. Prohlédněte si možnosti uplatnění, popis povolání a nabídku akcí na www.visc.cz, www.infoabsolvent.cz nebo www.zkola.cz/burzaskol. Dále je možné využívat portálu www.proskoly.cz - přihlašovací hesla žáci obdrželi.

 

Ve škole je již k dispozici ATLAS ŠKOLSTVÍ!!! Žáci si brožuru mohou vyzvednout ve škole u hospodářky školy oproti podpisu každý den od 9.00 hod. do 15.00 hod.

 

Informace pro rodiče, jejichž děti se hlásí na střední školu:

Přihlášky Vám vyplníme a nachystáme ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo a e-mail

Informace prosím posílejte na e-mail: skolablatnice@skolablatnice.cz (do předmětu uveďte Přihláška)

Jakmile budeme mít přihlášku nachystanou, domluvím se s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 1. 3. 2021.

V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem případně na telefonní číslo 601 368 638.

Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

 

Kam na střední školu?

 

I v tomto školním roce pro naše deváťáky přichystalo Školní poradenské pracoviště testy studijních předpokladů. Vedení školy, výchovná poradkyně i kariérní poradce paní učitelka Mgr. Markéta Svobodová vás průběžně s informacemi o středních školách prostřednictvím třídní učitelky informují i v době distančního vzdělávání.

Letos vzhledem k pandemické situaci nebudeme navštěvovat jednotlivé firmy, ale můžeme využít další testy studijních předpokladů na portálech.

 

Informace o středních školách naleznete i na internetu

 

Střední školy - seznam středních škol v ČR - využijte Atlas školství

 

Veletrh středních škol - online

 

POZOR - ZMĚNA TERMÍNŮ JPZ

 

Změna termínů jednotné přijímací zkoušky

 

 

Vážení rodiče, žáci, zde naleznete informaci o změně termínů jednotné přijímací zkoušky.

 

Informace o změně termínů

 

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021 - informace

 

ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA)

 

 

Jednotné přijímací zkoušky - termíny

 

Celkové informace o přijímacím řízení - MŠMT

 

Veletrh vzdělávání, prezentace škol pro letošní rok proběhne v on-line formě, nikoliv ,,živě“ z důvodu epidemiologické situace. Více informací k on-line formě veletrhů vzdělávání poskytneme v nejbližší době.

Přehled prezentací škol a termínů naleznete pod textem nebo zde na web. stránkách i s přihlášením zdarma pro učitele, žáky, rodiče i širokou veřejnost. https://www.sssbrno.cz/akce?field_parent_kategorie_akce_target_id=All&combine_title_cislo_akce=veletrh&field_termin1_value_1=&field_misto_akce_target_id=603&field_doporuceno_pro_target_id=All

Prosíme o podporu prezentovaných škol a šíření DVPP nabídky pedagogickému sboru.

 

15.10.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Stojanovo gymnázium, Velehrad 
20.10.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice 
03.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy 
04.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: SŠSE Trnkova 113, Brno 
06.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 
09.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 
10.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: SŠ - COPT Uh. Brod 
12.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední škola Strážnice 
19.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova 
25.11.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště 
01.12.2020 Veletrh vzdělávání - prezentace školy: Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče

 

 

Pravděpodobně pro Vás není žádnou novinkou, že již v souvislosti s první vlnou onemocnění COVID-19 byly upraveny podmínky pro přijímací zkoušky. V rámci legislativní změny došlo k vydání vyhlášky, která stanovuje, že v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

MŠMT na to nedávno reagovalo i vydáním nových vzorů tiskopisů přihlášky k přijímacímu řízení na střední školy. Na zadní stranu tiskopisu byl doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro jednoznačnou identifikaci nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Přihláška SŠ - pdf

 

Přihláška SŠ - excel

 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Co se letos mění?

 

Ministerstvo školství vydalo opatření k úpravě přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol. Potvrdilo v něm již dříve avizovanou změnu, že letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky.  Ředitelé středních škol budou moct uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.

 

 

ÚPRAVA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, ve kterých se podle školského zákona koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (tj. obory s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky s výjimkou čtyřletého oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

 

Nejpodstatnější změnou je, že jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

 

Opatření

 

 


JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY?

 

 „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

 

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. března 2021 s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Pod textem naleznete harmonogram přijímacího řízení s přehledně vyznačenými změnami.

 

Harmonogram přijímacího řízení

 

Prevence rizikového chování

 

Krizový plán školy je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Minimální preventivní program

 

Minimální preventivní program na školní rok 2018/2019

Vyhodnocení MPP - 2018/2019

Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020

Vyhodnocení MPP - 2019/2020

Minimální preventivní program na školní rok 2020/2021

Vyhodnocení MPP - 2020/2021

 

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.