Základní škola - informace k otevření

 

Vážení rodiče,

v sobotu 2. 5. 2020 ve večerních hodinách zveřejnilo MŠMT na svých stránkách manuál - soubor pokynů pro otevření škol. Podle tohoto manuálu jsme začali připravovat provozní podmínky a organizaci vyučování od 25. 5. 2020 pro 1. stupeň ZŠ.

Skupina žáků 9. třídy, která nastoupí k přípravě na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020, bude se ZZ informována o organizaci třídní učitelkou a svůj zájem vyjádří zákonný zástupce žáka do e-mailu třídní učitelky nejpozději do 7. 5. 2020. Pravidla chování ve škole jsou stejná.

 

Nejdůležitější hygienická pravidla a pravidla k otevření školy

 

1. Zjištění zájmu zákonných zástupců

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Všichni rodiče žáků 1. až 5. ročníku napíší třídnímu učiteli svého dítěte do e-mailu:

 

Jméno, příjmení dítěte:

……………………………………………………………..

Nástup dítěte do ZŠ k 25. 5. 2020                                   Ano – Ne

 

Jsme dojíždějící, máme zájem o školní autobus            Ano – Ne

 

Budeme mít zájem i o odpolední činnost skupiny        Ano - Ne

 

Odpovídejte, prosím, obratem, abychom mohli vytvořit skupiny žáků a zabezpečit výuku a případně školní autobus dle zájmu. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí. Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanoví.

V případě docházky žáka do školy, vyplní a podepíše zákonný zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SEZNÁMENÍ, které naskenované odešle též třídnímu učiteli do e-mailu, vhodí do schránky školy nebo podepíše při příchodu ke škole 25. 5. 2020. Čestné prohlášení zákonného zástupce je nezbytné k zařazení žáka do skupiny. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami

 

2. Rozdělení žáků do skupin

Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15, které se nebudou během docházky do školy do 30. 6. 2020 měnit. Každá skupina bude pracovat odděleně. Pedagogové se nemohou ve skupinách střídat. Tyto skupiny i s vedoucím pedagogem budou zveřejněny po jejich vytvoření na webových stránkách i na nástěnce školy.  Nelze zaručit, že v jedné skupině budou žáci stejné třídy ani stejného ročníku (na složení skupin bude mít vliv především zájem o odpolední pobyt ve škole). Stejně tak nelze zaručit, že děti bude učit právě jejich paní učitelka. Mohou být využíváni vychovatelé i asistentka pedagoga. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. 

 

3. Provozní doba školy

Dopolední výuka bude probíhat dle ŠVP ZV Škola – dílna lidskosti od 8.00 hod. do cca 11.30 – 13.00 hod. Odpolední činnost skupiny bude pokračovat zájmovými činnostmi do 16.00 hod.

 

4. Zajištění stravování

Oběd bude za přísných hygienických podmínek pro jednotlivé skupiny zajištěn ve školní jídelně.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 

5. Zdravotní stav žáků

Při vstupu do školy bude žákům vždy měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pedagog posoudí aktuální zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků bude kontaktovat zákonného zástupce a posílat dítě domů. Žáci s příznaky nemoci do odchodu domů budou mít k dispozici izolovanou místnost.

 

6. Cesta do školy

Cestou do školy se pohyb žáků řídí obecnými pravidly chování – žáci mají roušku a udržují rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných příslušníků).

 

7. Organizace pohybu osob před školou

Po příchodu ke škole je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry a zabránit shlukování dětí. V atriu školy proto budou na žáky dne 25. 5. 2020

od 7.30 hod. čekat učitelé jednotlivých skupinke kterým byli žáci přiděleni a budou organizovat pohyb osob. Je nutné dbát pokynů pedagoga. Do šaten budou jednotlivé skupiny odcházet odděleně. Vstup do školy je povolen pouze žákům.

V dalších dnech bude organizován vstup do školy postupně (žáci musí dodržovat rozestupy).

 

8. Používání roušek

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 

9. Pravidla chování žáků ve škole

Se stanovenými hygienickými pravidly chování žáků ve škole budou žáci seznámeni.

 

Pravidla chování žáků ve škole

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

10. Vyzvedávání žáků a odchod žáků domů

Po ukončení výukového dopoledního bloku budou skupiny žáků učitelé dle rozpisu vydávání obědů odvádět k šatnám k uložení věcí (případně k odchodu žáků domů bez stravování) a do školní jídelny:

 

Obědy

1. skupina přichází na oběd v 11.35 hod. – 12.05 hod.

2. skupina přichází na oběd v 12.10 hod. – 12.40 hod.

3. skupina přichází na oběd v 12.45 hod. – 13.15 hod.

 

V tuto dobu po obědě lze žáky před školou v atriu vyzvednout. Skupiny, které budou zůstávat na odpolední blok, se po obědě navrátí do své třídy. Vyzvedávání žáků těchto skupin může probíhat během celého odpoledne až do 16.00 hod. Zákonný zástupce do školy nevstupuje, zazvoní nebo pedagoga upozorní telefonicky.

 

11. Ranní družina

Ranní družina nebude poskytována.

 

12. Docházka a omlouvání žáků

Pedagogové jednotlivých skupin vedou evidenci o docházce žáků do skupin. Zákonný zástupce co nejdříve omlouvá nepřítomnost žáka ve škole. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude učitel žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nebude nezapočítávat do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

13. Výuka tělesné výchovy

Výuka tělesné výchovy je zakázána. Během dne budou v jednotlivých skupinách probíhat pouze tělovýchovné chvilky k protažení a relaxaci těla a pobyt ve venkovních prostorách atria. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

 

14. Dezinfekce a příprava prostor školy

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úklid, dezinfekce a příprava prostor školy, společných prostor a tříd bude probíhat každodenně dle stanovených velmi přísných hygienických opatření k zabezpečení prevence šíření koronaviru.

Změny vyhrazeny!!! O každé změně budete ihned informováni.

                                                                                                                                                                                                              Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.