Pravidla provozu v ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem pro školní

rok 2020/2021

 

Pravidla provozu školy

 

Příloha č. 1 - Semafor

 

 

Základní škola

 

(na vědomí všem zaměstnancům školy, žákům školy a jejich zákonným zástupcům)

 

Veškerá aktuální oznámení budou vyvěšena ve sborovně školy, na serveru „učitelé“ ve složce COVID-19 pro zaměstnance a na webových stránkách a v informačním systému školy pro žáky a zákonné zástupce žáků. Využit bude k rychlému předávání informací také školní rozhlas a hlášení obecních rozhlasů dotčených obcí.

Ředitelka ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem v souladu s metodickým doporučením MŠMT „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ ve znění k 24. 8. 2020, stanovuje následující podmínky pro provoz ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem.

 

1. Společná ustanovení

 

 • Práva a povinnosti žáků, jakož i jiná ustanovení školního řádu a organizačního řádu školy, která nejsou ošetřena tímto nařízením, se řídí platným školním řádem.
 • Tyto zásady jsou platné po dobu platnosti metodického doporučení MŠMT a nařízení obecné povahy ministerstva zdravotnictví. V souladu s platnými nařízeními Krajské hygienické stanice může dojít ke zpřísnění či úpravě pravidel zde uvedených. 

 

 

2. Účastníci vzdělávání

 

 • Školní výuky se účastní všichni žáci bez omezení. Prezenční i případná distanční výuka je povinná.
 • Nevyžaduje se žádné potvrzení o bezinfekčnosti. Osoby, které vykazují příznaky onemocnění, nesmí do školy vstoupit. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (lékařské potvrzení).
 • Velikost skupin není omezena.

 

3. Rozsah provozu

 

 • Vyučování začíná pro všechny třídy v 8.00 hod.
 • Organizace vyučování je dána platným rozvrhem.
 • Výdej školní stravy je časově rozpracován do tabulky. Vzhledem k rozvržení vydávání obědů bude odpolední odjezd školního autobusu Pastelka od školy posunut na 14.00 hod. Ranní příjezd autobusu ke škole se nemění.

 

4. Příchod do školy a pohyb po škole

 

 • Pohyb na veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích se řídí obecnými nařízeními ministerstva zdravotnictví. Škola neorganizuje žáky před příchodem do školy a po skončení vyučování.
 • Vstup do budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Rodičům žáků a dalším osobám je umožněn vstup pouze do vyhrazených prostor po předchozí domluvě se zaměstnancem školy.
 • Žáci u vstupu do školy použijí dezinfekci. V šatně se žáci zdržují pouze nezbytně nutnou dobu a odcházejí do kmenové třídy.
 • Po příchodu do třídy si umyjí žáci i učitelé ruce teplou vodou a mýdlem (20 – 30s) nebo opět použijí dezinfekci.
 • Žáci používají pouze toalety určené pro konkrétní skupinu (na patře své kmenové třídy). Po celou dobu pobytu ve škole dodržují žáci zvýšenou hygienu (pravidelné mytí rukou mýdlem, opakované používání dezinfekce, odstup od žáků jiných tříd).
 • Na oběd odchází žáci společně s učitelem, který měl poslední hodinu. Dohled nad žáky je zajištěn dle rozpisu dohledů.
 • Žáci se zdržují především ve svých kmenových třídách a omezí pohyb na chodbách a v jiných společných prostorách na nezbytně nutnou míru. 

 

5. Školní třída, učebna

 

 • Ve třídě a ani v jiných prostorách školy nemusí mít žáci roušku. Toto opatření se může změnit při vyhlášení Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví pro region Hodonín (Semafor - viz Příloha č. 1)
 • Větrání místnosti se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně během přestávky i ve vyučovacích hodinách.

 

6. Opatření při podezření na infekci Covid -19

 

 • Škola nesleduje průběžně zdravotní stav všech žáků. Je však věnována zvýšená pozornost výskytu příznaků infekčních onemocnění u žáků i zaměstnanců.
 • Všechna onemocnění nebo podezření na onemocnění žáků nebo zaměstnanců se budou hlásit ředitelce školy. Žák se obrací na svého učitele.

Při zjištění, objevení příznaků infekční nemoci:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné izolační místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Jako místnost pro případnou izolaci žáka v případě podezření na výskyt onemocnění covid – 19 je určena místnost bývalého bufetu a toaleta ve spojení se sprchou v bezprostřední blízkosti, která nebude používána jinými osobami. POZOR – v letošním školním roce BUFET nebude v provozu.
 • V případě objevení infekčních příznaků u zaměstnance školy, školu opouští v nejkratším možném čase s použitím roušky a dalších hygienických pravidel.

 

7. Opatření při potvrzeném výskytu Covid – 19 ve škole

 

 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem.  Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. Zákonný zástupce žáka, který nemá podmínky pro distanční vzdělávání, může požádat školu o poskytnutí zařízení nezbytného pro zajištění distančního vzdělávání dítěte po dobu nezbytně nutnou formou zápůjčky notebooku či jiného vhodného zařízení.

 

8. Dezinfekce osob a prostor

 

 • Dávkovače s dezinfekcí jsou při vstupu do budovy, na určených toaletách, v učebnách, kde bude probíhat výuka a při vstupu do školní jídelny.
 • Zaměstnanci školy provádějí několikrát denně dezinfekci klik, madel, klávesnic, spínačů světel, baterií u umyvadel, splachovadel, tlačítek u zásobníků mýdel či dezinfekce, úklid hygienických zařízení a dalších exponovaných míst (po velké přestávce, čtvrté vyučovací hodině, odpoledne). Nepoužívat alergenní prostředky!
 • Jednou denně probíhá mokrý úklid a dezinfekce podlah ve třídách a ve společných prostorách, koberce se vysávají.
 • Na toaletách, ve třídách a u vstupu do jídelny jsou k dispozici papírové ručníky.
 • V případě nutnosti využití odborných učeben a při dělení třídy na skupiny, budou odborné učebny po odchodu žáků jedné skupiny vyvětrány a provede se dezinfekce často užívaných předmětů.
 • Větrání šatních prostor: před příchodem žáků, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy.
 • Vyprazdňování odpadkových košů: minimálně jednou denně.

 

9. Školní jídelna

 

 • Žáci se musí prokázat vlastním čipem.
 • Žáky odvádí na oběd učitel, který má poslední vyučovací hodinu. Dohledy ve školní jídelně jsou určeny dle rozvrhu dohledů.
 • Při čekání na oběd žáci dodržují odstup minimálně jeden metr.
 • V jídelně budou vyčleněny sektory (PRAVÝ A LEVÝ, rozděleno sloupovím) pro jednotlivé třídy (v jídelně se budou nacházet nejvýše 2 třídy).
 • Po příchodu do školní jídelny si žáci umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, použijí dezinfekci.
 • Nebude umožněn samoobslužný výdej. Tác s příborem, pitím a stravou si žák vyzvedne od zaměstnance kuchyně a zasedne do vyčleněného prostoru ke stravování.
 • Po ukončení stravování tác položí na výdejové okénko a odchází. V případě žáků ŠD vyčká na svém místě do odchodu celé skupiny do oddělení.
 • Dojíždějící žáci 3. – 5. ročníku musí navštěvovat ŠD – zajištění dohledu.

 

Časy vydávání stravy v jídelně jsou upraveny dle rozvrhu jednotlivých ročníků:

 

 

Den

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas příchodu

hodina

hodina

hodina

hodina

hodina

 

 

 

 

 

 

1. ročník   

11.35   

11.35

11.35

11.35

12.30

2. ročník

12.30

12.30

12.30

11.35

11.35

3. ročník

12.30

12.30

12.30

12.30

12.30

4. ročník

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

5. ročník

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

6. ročník

13.40

13.20

13.20

13.20

13.20

7. ročník

13.40

13.20

13.20

13.20

13.20

8. ročník

13.20

13.40

13.40

13.40

13.40

9. ročník

13.20

13.40

13.40

13.40

13.40

 

 Změny vyhrazeny.

 

10. Omlouvání absence

 

 • Prezenční i distanční výuka je pro žáky povinná. Omlouvání běžné absence probíhá dle školního řádu formou zápisu v omluvném listu.
 • V případě, že se u žáka nebo učitele projeví doma příznaky virového onemocnění (kašel, horečka, dušnost, ztráta chuti či čichu), nesmí taková osoba vstoupit do školní budovy. Zůstává doma a neprodleně informuje vedení školy (třídního učitele) o vzniklé situaci.
 • Zákonní zástupci jsou povinni být k zastižení na telefonních číslech vedených v evidenci školy.

 

                                                                                                                                                         Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

 

 

 

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.