Mateřská školka - informace k otevření

 

Vážení rodiče,

uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirem, mají negativní dopad na sociální rozvoj a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, zřizovatel spolu s vedením školy připravuje otevření mateřské školy od 18. 5. 2020.

 

Nejdůležitější hygienická pravidla a pravidla k otevření školy

 

1. Zjištění zájmu zákonných zástupců

Rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do školky dávat. Proto potřebujeme co nejdříve vědět, jaký je reálný zájem o docházku Vašich dětí do školky. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory v Čestném prohlášení a seznámení s rizikovými osobami. Pokud dítě patří do této rizikové skupiny, rozhodněte o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Žádáme nyní rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu, aby prostřednictvím e-mailu mateřské školy ms@skolablatnice.cz nebo pomocí SMS na číslo 722 624 571 informovali vedení MŠ, zda přivedou či nepřivedou své dítě do MŠ:

1. Jméno, příjmení dítěte, třída:

……………………………………………………………..

2. Nástup dítěte do MŠ od 18. 5. 2020 

Ano – Ne

 

Vyplňte, prosím, za každé dítě zvlášť.

V případě docházky dítěte do školy, vyplní a podepíše zákonný zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SEZNÁMENÍ, které může naskenované odeslat vedení MŠ do e-mailu nebo podepíše při příchodu do školky 18. 5. 2020. Čestné prohlášení zákonného zástupce je nezbytné k zařazení žáka do třídy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna.

 

Čestné prohlášení a seznámení

 

2. Provozní doba školy

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní doba školky zůstává stejná: v MŠ v Blatnici pod Sv. Antonínkem je od 6.30 – 16.00 hod., v MŠ Suchov od 7.00 – 15.00 hod.

 

3. Zajištění stravování

Stravování bude za přísných hygienických podmínek pro jednotlivé třídy zajištěno.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování

 

 

4. Zdravotní stav dětí

Při vstupu do školy bude dětem vždy měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pedagog posoudí aktuální zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do školky nepřijme, nebo během dne bude kontaktovat zákonného zástupce a posílat dítě domů. Děti s příznaky nemoci do odchodu domů budou mít k dispozici izolovanou místnost.

 

5. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Cestou do školy se pohyb dětí a zákonných zástupců řídí obecnými pravidly chování – ústa a nos jsou zakryta rouškou a udržují se rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných příslušníků).

 

6. Organizace pohybu osob před školou

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Po příchodu zákonných zástupců a dětí ke školce je nutné dodržet rovněž rozestupy 2 metry a zabránit shlukování osob. V zahradě školky a před vchodem dodržujte toto nařízení. Ke vchodu do školky přistupujte jednotlivě. V případě většího množství osob budou zaměstnanci školy pohyb před školkou organizovat.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). U vchodu jí bude též měřena teplota bezkontaktním teploměrem.

 

7. Používání roušek, rukavic

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

 

8. Hygienická pravidla ve školce

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

V budově školy a ve třídách bude z preventivních důvodů zabezpečeno velmi časté větrání (dle počasí, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Pedagogové budou organizovat aktivity tak, aby větší než obvyklou část dne děti trávily venku v areálu MŠ a hřišti.

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ – zahrada a hřiště školy. Děti nebudou chodit na vycházky mimo areál MŠ. Třídy se mohou v intervalech střídat na jednotlivých stanovištích areálu.

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úklid, dezinfekce a příprava prostor školy, společných prostor a tříd bude probíhat každodenně několikrát dle stanovených velmi přísných hygienických opatření k zabezpečení prevence šíření koronaviru.

 

9. Podezření na příznaky COVID - 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje i spádová hygienická stanice.

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.

Děti pak budou vždy měnit místnost nebo aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky.

 

Změny vyhrazeny.

Děkujeme a přejeme mnoho zdraví!!!

 

                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

© ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem 2018. Všechna práva vyhrazena.